Obchodní podmínky

--- Poslední aktualizace: 23.4.2024 ---

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Provozovna

místo odběru zboží a vyřizování reklamací

Ing. Petr Kobert
Holická 140/70
779 00 Olomouc

Tel: +420 605 523 263
Email: info@pk-elsys.cz

2. Cena zboží, dopravy, slevy, způsob úhrady

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Zde uváděné ceny jsou koncové (cílový zákazník) bez DPH. Pokud máte přidělen obchodní ceník (dohodnutý rabat), po přihlášení se vám budou zobrazovat ceny se slevou

Obchodní ceník je přidělován zákazníkům s pravidelným odběrem zboží. Obvykle se to týká velkoobchodů s elektromateriálem a elektromontážních firem. Pro ostatní příležitostné zákazníky lze nabídnout množstevní slevy v případě většího jednorázového nákupu. 

Akceptované způsoby platby jsou: faktura, splatnost 14 dnů (stálým zákazníkům, velkoobchody), zálohová faktura a dobírka (viz dále). Prodejce si vyhrazuje právo upravit zvolený způsob platby!

2.1 Platba na fakturu

Platba fakturou je možná jen pro ověřené obchodní partnery!

2.2 Platba zálohovou fakturou

Po vytvoření objednávky prodejce ověří stav skladových zásob a objednávku potvrdí. Pokud je zboží skladem, prodejce vystaví zálohovou fakturu (ručně, neprobíhá to automaticky). Zboží bude odesláno až po úhradě, ale bez zbytečného odkladu. 

Pokud zboží není skladem, budete informování o možném termínu dodání. Zálohová faktura bude vystavena až v okamžiku naskladnění nebo těsně před očekávaným dokončením výroby nebo dle dohody. 

Pokud nebude zálohová faktura uhrazena v termínu splatnosti, prodejce si vyhrazuje právo rezervované zboží uvolnit k dalšímu prodeji. V takovém případě nelze pak zaručit slíbený termín dodání (není-li skladem).

2.3 Platba dobírkou

Aktuálně je platba dobírkou možná jen pro dopravce GLS a v rámci ČR.

2.4 Zahraniční platba v EUR

Pro zahraniční zákazníky (plátce DPH) se faktura vystavuje v EUR. Vyžádejte si cenovou nabídku pro zvolené zboží v košíku nebo emailu dle aktuálního kurzu v EUR.

2.5 Cena dopravy

CZ, PPL, zálohová faktura, doručení na adresu 100,- Kč
CZ, PPL, zálohová faktura, doručení na ParcelShop 80,- Kč
CZ, GLS, dobírka, doručení na adresu 180,- Kč
SK, PPL, zálohová faktura, doručení na adresu 12,- EUR

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní v termínu uvedeném při potvrzení objednávky. Je-li zboží skladem, obvykle do 2 dnů od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, návod a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží nebo společně se zbožím, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Pokud si kupující zvolí osobní odběr a zboží do 14 dnů nevyzvedne, prodávající si vyhrazuje právo rezervované zboží prodat.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle, nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.